Archive for novembre, 1990

Llombart i Llorente

Divendres, novembre 16th, 1990

Us invito a llegir detingudament aquesta crònica publicada a Mirador Valencià de La Humanitat. Els més joves no sé quina interpretació en faran. Per als que tenim una edat certa trobem una similitud de les apreciacions que s’hi fan de Llorente en el seu temps i –totes proporcions guardades!- el que representa la política d’Omnium Cultural durant el franquisme que va ser interessada políticament, “tot una tàctica, un procediment, un mode concret, no ja d’interpretar, sinó de conduir” el catalanisme, i que desemboca a la transició amb la victòria del nacionalisme conservador. Les classes populars -com a tals- són capaces de sacrificar-se pels seus ideals, el nacionalisme de les forces conservadores mai perd de vista els seus interessos.

Tot i que a Catalunya existia una burgesia nacionalista que va saber jugar el seu paper i també aprofitar el moment, la societat catalana no va perdre els seus referents del temps de la República. Per això, un cop la llibertat assolida, recupera immediatament la Generalitat i el seu president exiliat, combatut pels prohoms d’Omnium; al cap d’un temps els Llombart’s catalans pogueren suplantar els Llorente’s amb una política, al meu entendre, més autènticament nacional i més social.

El drama al País Valencià és que no tenia -ni té- una burgesia al nivell de la de Catalunya (solament unes individualitats) i a més van faltar Llombart’s capaços d’arribar al poble, des de baix, “cap a la llibertat del poble, del seu poble que ell amava tant com a la pàtria i tant com a la llibertat”, podem llegir a l’article. Aquests referents havien desaparegut en la tempesta de la guerra, i els nous van haver de crear un nou imaginari que -encara sort- ha pogut “salvar-nos els mots”.(A.C.R)

Llombart i Llorente

ANGELÍ CASTANYER I FONS

llombartconstantiÉs pintoresc el joc d’idees que presenta el valencianisme quan hom es preocupa de treure-li conseqüències a tota eixa sèrie d’imponderables que han vingut a establir, si no l’ús adequat, l’aplicació demagògica dels conceptes que podríem dir-ne “doctrina patriòtica” i “sentiment nacionalista”; car no ha mancat mai qui tractara de fer un credo de lo que és sentiment, i un sentiment, més o menys autèntic de lo que és teoria en el nacionalisme.

Fretura dona el pensar que si a les primeries de la fundació de “Lo Rat-Penat” –societat amadora de les glòries valencianes, fita inicial del valencianisme romàntic- no haguera existit l’empeny suïcida de fer del valencianisme tan sols una abstracció sentimental en lloc de una idea política, a hores d’ara el País Valencia hauria cercat un grau de maduresa nacionalista tota plena d’iniciativa i substància populars, de responsabilitat i d’eficàcia política. Però esta afirmació, amb tot i ésser bastant efectiva, esdevé pàl·lida i banal davant el fet de la seua més autèntica definició; i és, que allò que hem dit abstracció sentimental i que des de un cert punt de vista pot aparèixer lògic i estimable, en realitat no ve a ésser més que tot una tàctica, un procediment, un mode concret, no ja d’interpretar, sinó de coduir el valencianisme.

Constantí Llombart i Teodor Llorente són les figures destacables d’aquella època del valencianisme incipient. Liberal l’u i conservador l’altre, podríem dir que els dos hi eren verament valencianistes; però entre ambdues personalitats característiques, la diferència és res menys la de que Llombart veia el valencianisme de baix a dalt, ço és, com una manifestació de llibertat del poble contra tota forma d’esclavitud individual i col·lectiva, i Llorente no va fer més que recolzar-se en la lloa i conreu de les glòries passades, com un bell mig de superació. Enyorava la pàtria per tal de cantar-la i quasi bé diríem que era el fi de la pàtria lo que més en cert mode li podia plaure al seu esperit romàntic conservador, en tant que per a Llombart constituïa l’incentiu de una protesta viva i constant dalerosa d’una forma nova i efectiva de recobrament. Aquest era un liberal romàntic, tot seny i voluntat, que anava a la lírica com una drecera més de superació patriòtica cap a la llibertat del poble, del seu poble que ell amava tant com a la pàtria i tant com a la llibertat.

Doncs bé: amb tot i essent fonamental aquesta diferència entre una i altra concepció del valencianisme romàntic, esdevindrien objectivament estimables per igual si tot quedara en esta dolça actitud abstracta d’apreciar el problema. Però el cas és que si en Llombart el sentiment valencianista es fa un sentiment polític liberal, que ja propugnava la forma republicana com a mitjà i com a forma substantiva de govern, en Llorente també pren la lírica patriòtica un altres sentit polític, que esdevé precisament tot el contrari; car no deixà Llorente de sentir i propugnar una política reaccionària i fatalista, d’acatament a les institucions, de conformitat als fets inqüestionables. Un temperament i un criteri “reaccionista”, que ve a omplir de contingut polític reaccionari l’expressió cultural del valencianisme en aquella època.

Heus ací com el nacionalisme presenta a tothora dues formes profundament i essencialment polítiques que per igual reprenen camins de cultura i de superació, sense que hi hatja de les dues ninguna que puga creure’s específicament cultural i patriòtica, tal com sol proclamar-se per ahí; només que la una pren, per tàctica, aquella denominació de totalitària en el concepte, patriòtica en l’ideal, d’aparent indiferència a les formes polítiques, en tant que l’altra adopta el procediment lleial de propugnar una política de recuperació nacional de cara al poble, sense desentendre’s per això de la llavor indispensable de retrobament de la pàtria per la cultura.

Constantí Llombart i Teodor Llorente. Dos noms, dues polítiques i dues tàctiques; bé que una pren la forma cínica del totalitarisme per tal d’anar imposant-li, sinuosament, al poble, una consciència nacionalista reaccionària, que és la pitjor forma d’esclavitud, en tant que l’altre es manifesta clara i ardida per la llibertat i la superació, camí el més autèntic del ver totalitarisme, ideal, sentiment, doctrina i acció, tot plegat, amb el poble i per al poble.

llorente

Segona crònica a Mirador Valencià de La Humanitat

Política esquerrana

Dimecres, novembre 14th, 1990

Situant-se a l´època en que ha estat escrit, i amb el sentit que tenia la paraula liberalisme, aquest article no ben bé d’exili i en algun aspecte premonitori, és perfectament entenedor i ens descriu la manera de ser de la societat valenciana que des de llavors, malauradament, en poc ha canviat pel que fa a la seua consciència nacional. (A.C)

Política Esquerrana

Un factor essencialíssim en la política, és l´oportunitat. I en eixe alt concepte que té la política pel redreçament d´un poble, l´oportunitat ho és tot. Vol dir, que la política de regeneració d´un poble es deu més que res a l´oportunitat, en lo que oportunitat vol dir normal coordinació del sentit nacional amb el daler universal de la política en sí. I a València -vullgam o no reconèixer-ho- li ha mancat sempre eixa dualitat magnífica i plena d´eficàcia que oferix el daler de regeneració ciutadana dins d´un concepte nacionalista de la política. La superficialitat del nostre caràcter, la manca d´intensitat idealista, ens fa estar sempre al marge de les qüestions generadores: i heus ací que quan captem la realitat una nova essència ideal de la política, una nova formula romàntica de la política, ens guanya el terreny i fa que restem inaptes per una assimilació normal de les futures realitats polítiques…

*

És per esta raó potser que el valencianisme no ha assolit encara introduir-se en la dinàmica política del nostre poble. Però és també una fatalitat que el valencianisme no serà mai una aspiració política del poble, per quan el sentiment de pàtria no té per al valencià eixe ressò imperialista inherent als països que precisen de la seua imposició per a poder subsistir. Un país industrial o manufacturer s´inventarà una pàtria o la prendrà d´on siga per tal d´imposar els principis d´una organització que li siga pròpia: un poble especialment agrícola, de condició estàtica per tant, liberal i demòcrata per naturalesa, viurà d´espatlles a tot sentit d´organització ideal, per quant és una realitat immediata i sempre pròdiga la seua raó de ser principalíssima.

Però no tragam conseqüències massa terminants d´estes idees: Lo ben cert és que el valencianisme no és una expressió immediata en les activitats normals en la manifestació espontània del nostre poble, des del punt de vista determinat o racional; i que el valencianisme, per tant, no dirà mai la última paraula -vol dir la primera- en els períodes revolucionaris de l´evolució política…

Esta pot ser la raó del nostre etern decantament. València és un poble messiànic perquè no té necessitat d´imposar-se; perquè l´interès particularista no esdevé d´un principi o d´una necessitat nacional o patriòtica: I heus ací les frases característiques nostres: “El Valencià, mil duros i tartaneta”, “A València és difícil que vinga el comunisme, perquè ací la terra està molt repartida…” Lo ben cert de tot açò és que València fruix de l´esperit burgés per excel·lència, com ningun altre poble. Doncs, què pot ser la política esquerrana en València? Talment lo que és en València l´esperit religiós: una expressió més o manco profana i acomodatícia de nostra manca d´espiritualitat; absència ben entesa del sentit d´autodeterminació espiritual… i tornem la pregunta: Què pot ser la política esquerrana en València? Una aspiració liberal i democràtica d´acord amb les normes burgeses, dins el sistema capitalista? Ah, en eixa política estaran d´acord JA, precisament, tots aquells que no mai sentiren la emoció esquerrana. Puix no faltava més! No es tracta ja de una qüestió generadora, sinó d´una realitat positiva que cal conservar… i, qui gosaria en València deixar de ser tributari d´una raó conservadora, encara que siga liberal i democràtica. I esperarem que siguen els castellans revolucionaris els que ens diguen que la terra de València és la que pitjor repartida està, precisament perquè ha vingut repartint-se des de que l´imperialisme catòlic volgué imposar-nos una personalitat, una personalitat burgesa, liberal…

*

I anem a comptes: En Alemanya, el líder del nacionalisme -eixe nacionalisme crispat, verinós, imperialista- acaba de pactar amb les forces eternament conservadores del capitalisme. L´element obrer, treballador, veu caure´s damunt la sarpa de la tirania: cada dia troba més lluny de sí la seua redempció… si és que no està ja abraonant-la. Si a l´Esta espanyol triomfara un dia -no hi ha que pensar-ho- el nacionalisme espanyol, clero espanyol, economia espanyola, honor espanyol…- què farien els valencianistes esquerrans?

La nova tirania se´ls engolaria, a menys que no anaren a l´avantguarda de la nostra revolució. Perquè al liberalisme, a l´esquerranisme se li ha presentat ja una qüestió generadora que cal estudiar i assimilar.

Angelí Castanyer

EL CAMÍ. 11 febrer 1933

Criteri d’un valencianista

Dimarts, novembre 13th, 1990

Josep Castanyer havia ocupat al país el càrrec de president del Partit Valencianista d´Esquerres. Un cop a l´exili, ell i el seu germà Angelí van exercir de representants del partit tal com Josep ho escriu des d´Orà en carta del 15 d´abril de 1945 a Gaetà Huguet que resideix a Montpeller i que acabava de constituir el Bloc Nacionalista Republicà del País Valencià.

La carta és un primer contacte amb Huguet, i el motiu, l´adhesió del PVE al Bloc, i ho fa amb aquests termes: “Per això considerem un deure i un honor per a nosaltres (…) que el “Partit Valencianista d´Esquerra figure des del primer moment entre els signants del manifest.” I en nota a peu de pàgina precisa: “Com a signatura al peu del manifest de constitució del Bloc, hauria de figurar la següent: Pel Partit Valencianista d´Esquerra, CASTANYER FONS.”

En aquesta mateixa carta informa Gaetà Huguet d´algunes de les activitats que havien portat a terme a Orà els dos germans, com la constitució d´un organisme “Unió democràtica d´Acció Valenciana” així com alguns treballs, Resenya històrica del valencianisme polític escrit per Angelí (ja publicat ací mateix) i Criteri d´un valencianista, escrit per ell mateix i que editem avui.

El seu valencianisme ni era nostàlgic ni folklòric: “per a que el valencianisme siga una força, és innegable que ha d´ésser, abans que tot, una solució politico-social per a la realitat històrica del País Valencià”.

Es defineix federalista i crítica la política duta a terme pels partits espanyols com queda palès en aquest passatge que, tot i descrivint la situació internacional del final de la segona guerra mundial, el text, al nostre entendre, conserva plena vigència pel que fa a la política interna espanyola:

“Mentre tots els pobles lluiten per conquerir el dret i l´exercici de llur autodeterminació els nuclis rectors de la política espanyola semblen afanyar-se – en jornades intensives- cap a la troballa d´un « amo » afectuós i simpàtic que ens garantitze la vida i la ficció constitucional, a base d´una servitud ideològica que paralitza l´impuls generós de les masses espanyoles. Si Espanya vol recobrar la legitimitat de la seua sobirania, ha de crear la unitat espiritual a base de trencar el simulacre d´unitat política, adaptant-se a les realitats federalistes de la diversitat Ibèrica i afrontar els problemes socials amb la resolució creadora d´una veritable revolució nacional.” A.C.

CRITERI D’UN VALENCIANISTA

Per Josep Castanyer

Son moltes les vegades que a través de la nostra correspondència, he deixat escapar expressions o conceptes d´una manera isolada- i sobre tot inconnexa- que poden donar lloc a interpretacions estranyes al ver pensament que les ha motivat. Es per això que he cregut de conveniència a la garantia més absoluta del meu pensament, recollir en un sol escrit aquelles idees que, isolades podien esser germen de discrepància, i, juntes, poden servir a la lleial exposició d´unes inquietuds fonamentades en la preocupació patriòtica d´un valencianista.

Es mol possible que esta exposició clara i concreta del meu pensament , em distancie no solament del nucli dirigent del valencianisme, sinó, també, d´aquelles masses valencianes que, influenciades per corrents palmítiques de base dogmàtica, o estranyes a tota disciplina de criteri o acció valencianista, troben en la meua exposició de principis, punts de concordança amb certes filosofies socials amb nomenclatura de curs obligat per a la « classificació » partidistica. Altres trobaran a sacrilegi certes afirmacions en discrepància amb la mística dels dogmes en oposició. Altres, per contra, es creuran en dret d´obsequiar-me amb l´anatema del « anti », formula negativa d´una verdadera definició política.

El meu desig, (ho dic amb tota lleialtat) seria arribar a una coincidència amb aquells quin esperit estiga obert a totes les possibilitats honestes d´un redreçament polític i social del nostre país ; però si, la realitat fora altra que esta unitat revolucionaria del valencianisme polític, ningú podrà acusar-me d´aguardar en el possibilitalisme de la cuqueria, el torrent més abundant per a l´oportunisme individual.

“Per agradable que siga la vida i dolça la pau, podríem comprar-la al preu de la esclavitut ? ” Aixó deia Henry Patrick, en la segona convenció revolucionaria d´Amèrica l´any 1775. I si això és un principi moral per a interpretar el sentit autèntic de la dignitat humana, nosaltres no podem entendre la dignitat individual, condicionant-la a la dependència de criteris quina síntesis estiguera en pugna a la més pura disciplina de les conviccions.

Es innegable que la humanitat està debatint-se en la creuera d´unes corrents socials d´impossible coexistència i, nosaltres, valencianistes, no podem esguardar a que la crisis es resolga sense que el problema viu de la lluita que ha de marcar noves dreceres al concepte de Justícia i Llibertat.

Miol Perlins, deia que els xinos escriuen la paraula « crisis » en dos caràcters diferents, dels que l´u significa « perill » i l´altre « oportunitat ». El valencianisme deu interpretar la seua posició front a la crisis actual, amb la màxima amplitud d´esta doble definició, entenent que el perill mes greu per al valencianisme radica en l´estatisme i la oportunitat radica en agranar l´oportunisme, establint d´avant mà les normes socials en les que fonamente l´imperatiu de la seua existència.

Estem absolutament d´acord amb Flores Estrada quan diu “Per a constituir d´una manera solida i ordena les societats humanes, es indispensable establir, abans que tot, les reformes polítiques i fixar les bases socials”. Per a que el valencianisme siga una força, es innegable que deu esser, abans que tot, una solució político-social per a la realitat històrica del País Valencià.

Carles Marx diu que la violència és una categoria econòmica i nosaltres hem de començar per ser violents amb tot allò que signifique un gra d´arena en l´engranatge de les accions pròpies, per a tindre dret a combatre contra resistències estranyes. És per això, que he volgut fixar en la breu extensió d´estes quartelles, un pensament, un criteri, amb la modesta pretensió de que el criteri d´un valencianista servixca, al menys, per a fer aflorar altres criteris i donar lloc a que el treball i la polèmica cristal·litzen en aquelles conclusions d´ordre doctrinal a les puga responsabilitzar-se amb el títol de « CRITERI VALENCIANISTA ». Ara bé ; sentades les bases fonamentals de la comunitat valenciana, el valencianisme ha d´esser una força de propulsió progressista, revolucionaria, tenint en compte que « la defensiva es la mort de la insurrecció » segons De Gaulle.

CONCEPCIO FEDERALISTA DEL VALENCIANISME

Si tenim en compte que el desig d´independència sols té sentit real en estat de rebel·lia contra una dependència no admesa, vindrem en convindre que la paraula no es justa quan s´aplique als principis normals de les relacions entre els individus o entre els pobles, car que, en este cas, l´esperit que anima els límits morals d´estes relacions es el de « Interindependència ». És puix dins el marc dignament igualitari de la interindependència, que, nosaltres, (Final pàgina 3 de l´original. Hi manca la pàgina 4)

(Inici pàgina 5 de l´original) Vinatea, el gran patrici valencià, parla al rei en nom del poble i li diu : “Cada ù de nosaltres val tant com vos, i tots junts, mes que vos”. Nosaltres diem : Cada país, cada regió ibèrica val tant com qualsevol altra i totes juntes, mes que totes les corones amuntonades en la testa d´un Ferran VII, un Alfonso XIII, un Primo de Ribera o un Franco. Però no som els valencianistes els únics a dir això, ni aspirem sisquera a la paternitat del sentiment lliberalista del poble. Els valencianistes solament som els únics valencians que no volem fer demagògia dels principis i és per això que posem abans tota reivindicació circumstancial, la llibertat del poble valencià dins una federació Ibèrica de pobles igualment lliures. Lincoln deia : “El món no pot viure mitat lliure i mitat esclau”. La proporció aritmètica no pot fonamentar la moral. Per això nosaltres diem que el món no serà lliure mentre hi haja un sol esclau. Nosaltres pensem com Chamfort al sintetitzar certes interpretacions unitaristes, amb una deformació monstruosa de la Fraternitat, que no es just el criteri de « sigues mon germà o te mate”. No. Els valencianistes pensem que la organització natural de la península Ibèrica deu ésser aquella que l´ànima popular manté desperta malgrat quatre segles de cesarisme. Carles V destruí les llibertats castellanes; Felip II les de Aragó; Felip IV intenta la destrucció de les llibertats portugueses i catalanes, sense altre resultat que produir el crit d´independència en Portugal. Felip V, inicià la dinastia borbònica, esclavitzant a Catalunya i València, coronant l´obra destructora de les llibertats ibèriques, amb aquell decret quina sola raó moral es concreta dient : “Por mi solo derecho de conquista””¦

Front a esta política catastròfica de l´unitarisme absorbent, naix el sentiment separatista de les colònies. El cesarisme fou el dissolvent de l´imperi i amputa la unitat Ibèrica.

Parodiant a Felip V, Gimenez Caballero, el teoritzant de la Falange espanyola, escrivia uns mesos desprès d´acabada la guerra titulada cínicament guerra civil espanyola : “Que tinguen en compte Catalunya i Vasconia, que esta vegada no les han guanyat en unes eleccions democràtiques i saragateres, sinó amb esperons i botes de montar “¦” Perquè Catalunya i Vasconia? Per què no la resta de la península? A nosaltres valencianistes ens ha d’ésser fàcil la resposta. Perquè la resta de península tenia molt menys a conquistar. I no serem nosaltres els primers en parlar de «los burgos podridos», però tampoc volem que estos burgos «podridos», animadors de caserna i sagristia, ens donen permís per a caminar de cara a les realitats històriques, i guiats per l´afany d´imposar la voluntat i els drets dels pobles.

No som nosaltres, valencianistes, els que hem inspirat al socialisme espanyol, quan senyala com un principi basic del programa socialista, «La llibertat de les nacionalitats ibèriques», ni som nosaltres valencianistes, els que alcem la bandera Staliniana, amb totes les conseqüències del federalisme rus ; ni li hem dictat al senyor Alvaro de Albornoz estes paraules pronunciades dos anys abans de proclamar-se la República del 31 « Espanya deu estar organitzada en un Estat capaç de ressuscitar les possibilitats perdudes per la desastrosa violència de Carles V i Felip II. Un Estat erigit, no sobre províncies arbitràriament traçades sobre el mapa, sinó sobre «regions» que tenen una historia, un esperit, una sensibilitat i algunes d´elles una bella llengua, quina gloria realça la de la comuna cultura nacional.

Un estat que substituixca a la unitat fixa i estèril, la veritat lliure, harmoniosa i fecunda, en la que l´autoritat s´articule en voluntats múltiples i sobiranes, expressades per els òrgans legals corresponents». Ni som nosaltres, valencianistes, els que li hem fet dir a Teofilo Braga, expresident del govern provisional de la República Portuguesa : «Quan la República haja dividit Espanya en Estats autònoms de Galícia, Astúries, Biscaia, Navarra, Catalunya, Aragó, València, Murcia, Andalusia, Extremadura, Nova i Vella Castelles i León, Portugal podrà formar amb ella una federació, car que la seua independència estarà garantitzada contra tota anexió Ibèrica. Llavors, podrà constituir-se sense obstacles, el Pacte Federal dels Estats lliures peninsulars Ibèrics. I adreçant-se als republicans espanyols, afegia el mateix Braga : « Gracies a la República, Espanya serà emancipada d´este unitarisme polític que l´asfixia ; una sàvia nova circularà per les diverses parts de son organisme ; llurs energies heroiques, llurs capacitats artístiques i científiques llur economia, prendran un nou esclat ».

Ni som nosaltres els valencianistes, qui hem inspirat la revolució americana del segle XVIII, que ha donat per resultat els estats Units d´Amèrica, ni som nosaltres que primer férem senyalar que la revolució francesa de 1792 a 1798, cada departament, cada comuna, gojava d´una autonomia completa. És Engels primer i més tard Lenin, els que senyalen el parangó entre la primera República francesa i l´Amèrica del Nord, que com el Canadà, Austràlia i altres colònies angleses, marquen el progrés indiscutible de les llibertats. Un socialista espanyol diu : “El cesarisme napoleònic, desvirtua l´esperit revolucionari de les comunes i departaments de França, i el centralisme burocràtic de la tercera República, crea l´imperi sense emperador”.

En la península Ibèrica, les dretes seguien al Lluís XIV en llur concepte unitarista de “l´Estat soc jo”, i el republicanisme parlava de la Convenció mentre seguia al bonapartisme, arrastrant-se inconscientment per les mateixes dreceres de la monarquia absoluta. Ara bé: Els valencianistes, no podem acordar a la llibertat política dels pobles ibèrics, base indiscutible de la verdadera unitat peninsular, la concepció de Pi i Margall que dient-se federalista combatia el moviment cantonal, al mateix temps que el primer intent de constitució del primer Estat de Catalunya, per la sola raó de que portaven en origen un germen revolucionari que rebassava els límits puerils d´una simple i senzilla rectificació de la geografia oficial. Nosaltres no podem seguir les conveniències «tàctiques» dels grups polítics, que es reserven el dret d´enarborar a «tour de rol», totes les banderes de captació que desemboquen en el mar de les turmentes electorals, o en les altures inaccessibles del burocratisme estatal.

Els valencianistes som federalistes -com s´ho diuen els demes partits peninsulars- però no volem jugar en el problema basic de la constitució de l´Estat, el paper poc airós de les posicions ambigües. Sense la intervenció d´Alcalà Zamora en les corts Constituents de l´any 1931 i sense la manca de conviccions en els doctes confeccionadors de la carta constitucional, Espanya haguera segut una República Federal «quins poders emanaven del poble». República Federal i revolució agrària, eren els pilars sobre els que anava a edificar-se el nou Estat ; però la reacció intervingué a temps de salvar la continuïtat de les classes privilegiades, i aprofitant tot quan les mateixes Corts Constituents els donaren de fàcil i assequible, convertiren la República Federal en «federable» i la revolució agrària, en la pobra «reforma» de Marcelino Domingo. Involuntàriament, estúpidament, els partits majoritaris de la República, caigueren en la trampa de la «pacificación de les espiritus», encara que aquells esperits als que Azaña es referia quan digué «que se pacifiquen ellos», anara ordint la gran tragèdia que en nom de Espanya, una grande i libre; es va desencadenar contra los « rojo-separatistas »”¦

°

° °

Però heus ací, que nous «reclams» tractaran d´apartar l´atenció de les masses del problema fonamental de la constitució de l´Estat, en nom de concepcions que els jocs de la política de partit prostituix i deforma, i és per això que no cregam oportú apartar de nostres meditacions, l´importància d´uns fets històrics; quina influencia considerem decisiva en la gestació del present i en les realitats immediates;

INTERNACIONALISME : Si analitzem els antecedents i les conseqüències del conflicte armat que ompli el període històric de 1914 a 1918, ens trobàrem davant la evidencia de que el nom de guerra europea, sols te justificació en la ment imperialista de les potencies occidentals car que la Rússia i el Japó, Amèrica i les indies, Àfrica i Turquia, no solsment férem la guerra amb totes les conseqüències, sinó que es en la majoria d´estos paisos, on la guerra engendra les convulsions de mes ampla ressonància. Nou milions d´obrers parats en Amèrica amb l´imperatiu immediat de noves concepcions a la solució del problema; crisis econòmica mundial; revolució Russa, que commou d´edifici internacional del gran capitalisme, quina contraofensiva immediata sembla vincular-se en els països de tendència totalitària, però en realitat, s´encova i alimenta allà on els interessos de classe, casta o privilegi, es senten amenaçats. Turquia, europeïtzada a força d´amputacions geogràfiques, trenca amb la seua pròpia tradició i es pot afirmar que si bé sembla que la política Turca peregrina més cap a Londres que cap a la meca, no és menys cert que tot lo que va perdent d´esplendor la mitja lluna ho guanya en sentit i força l´estel solitari de les cinc puntes”¦ La Xina i les Indies, perfilen llur redreçament nacional amb una voluntat tan ferma, que llur independència primer i la interdependència desprès, seran una realitat, no com a resultat immediat de la present guerra, sinó com a conseqüència de la que s´ha donat en dir guerra Europea.

Si la Revolució Francesa, significa l´abolició del feudalisme de casta, el Tractat de Versalles inicia la decadència dels Estats feudals, dits imperialistes. De la Revolució Francesa naixen els Drets de l´Home i de la guerra actual, els drets dels pobles, car que a l´igual que ninguna casta pot reivindicar drets excepcionals de privilegi, ningun Estat pot pretendre imposar sistemes polítics o socials, normes jurídiques o concepcions filosòfiques, sempre que esta « imposició » signifique atemptar a la lliure autodeterminació de cada poble, dins el respecte a que obliga l´humana convivència.

Diem això, perquè l´internacionalisme predicat i practicat en tot lo que va de segle, ha donat exemples prou dolorosos de la manca de sinceritat en els nuclis rectors de cada interpretació internacionalista. No oblidem tampoc, que l´internacionalisme no ha estat representat per els principis incontrovertibles d´un criteri uniforme basat en la justícia universal, sinó per nuclis d´interessos en espècie francament eliminatòria. Així hem vist nàixer i combatre les diverses interpretacions «tàctiques» de l´obrerisme, les diverses confabulacions internacionals del capitalisme, i dins de cada nucli, la pretensió exclusivista dels grups, en franca lluita -tant només enconada, quan més afins apareixien llurs concepcions socials. Un fet paradoxal salta a la vista entre la denominació i els actes, en lo que respecta als nuclis dits internacionalistes i els que han actuat baix l´aparent exaltació d´un supernacionalisme. El fet d´Abissínia, marca el començament d´una política d´expansió internacional del feixisme italià, amb la complicitat dels demés Estats ultranacionalistes i l´abstenció real dels titulats organismes internacionals acomodats al simbolisme d´unes sancions de moral mol hipotètica. El colp de força en Espanya afirma la existència d´un complet internacional quina acció correspon als nous Estats totalitaris i quina complicitat troba justificacions vergonyoses per banda de les diverses internacionals, al voler resoldre el problema «localitzant-lo» dins els límits «nacionals». El Comitè de No Intervenció, escriu la pàgina mes “bochornosa” del Codi Internacional i l´obrerisme dona prova de la seua combativitat, amb el simbolisme d´uns pots de llet ; uns cigars, o uns missatges de plorona condolença. Excepcions isolades, tan mes honroses quan mes espontànies, no rectifiquen el tràgic realisme del panorama internacional.

Sabem la reacció que hauran de produir estes paraules en la mentalitat uniformada de certes masses i sobre tot, entre aquelles quin internacionalisme consistix amb un canvi de nacionalitat. La etiqueta de procedència dona patent d’infal·libilitat i valor de cotització en la llonja política, sobre tot a quan la marca d´origen «Made in London, trade Mark, Moscou, o simplement Ciudad del Vaticano».

Nosaltres possiblement hem comés la monstruositat de creure que l´internacionalisme era un principi moral per a possibilitar la intel·ligència «entre las naciones» (Internacionalisme), però mai hem pensat que poguera significar la negació de les nacionalitats i menys encara, la creació d´una pàtria universal, car que el sol significat de pàtria negaria tot sentit a esta segona interpretació. Tampoc podem acceptar que esta intel·ligència «entre nacions», siga el resultat de pactes, tractats o convenis entre Estats o grups car que assò implicaria el monopoli de principis que per ésser universals, no poden tindre limitació de fronteres, races o castes. L´internacionalisme es el compendi moral que tendix a possibilitar el principi igualitari de la ciutadania, el dret inalienable de l´individuo a la vida i a la llibertat, a la salut i a la cultura, sense que ninguna barrera política puga interposar-se entre este dret i les concepcions circumstancials de cada grup d´interessos.

Per això nosaltres contemplem amb alegria la desintegració dels principis reaccionaris i la destrucció de les castes monopolitzadores, amb una guerra en la que, per primera vegada en l´historia, cada poble es reserva el dret d´interpretació, sense que ningun «compromís» de la diplomàcia tinga garanties de sobreviure al primer símptoma de condemnació popular. I es Grècia i Iugoslàvia, i es França i Polònia, es l´Irak i l´Iran, el Canadà i l´Austràlia, on la voluntat nacional es manifesta clarament realista; denunciant d’avant ma tota solució contraria al dret inalienable dels pobles respectius a organitzar llur llibertat, i a valorar per si sols drets i deures en vers la comunitat internacional.

Mentre, nosaltres, aparentment oblidats en l´exili forçós a que ens ha conduit el complot internacional dels ultranacionalistes i el ultranacionalisme, contemplem en el silenci de doloroses meditacions, l´espectacle d´una persistència suïcida en la desintegració dels nuclis polítics espanyols, a conseqüència , d´una irreflexiva lleialtat a normes, consells u ordres, que s´afanen en dictar forces estranyes al control pur i net de la voluntat sobirana del poble espanyol. Mentre tots els pobles lluiten per conquerir el dret i l´exercici de llur autodeterminació els nuclis rectors de la política espanyola semblen afanyar-se – en jornades intensives- cap a la troballa d´un «amo» afectuós i simpàtic que ens garantitze la vida i la ficció constitucional, a base d´una servitud ideològica que paralitza l´impuls generós de les masses espanyoles. Si Espanya vol recobrar la legitimitat de la seua sobirania, deu crear la unitat espiritual a base de trencar el simulacre d´unitat política, adaptant-se a les realitats federalistes de la diversitat Ibèrica i afrontar els problemes socials amb la resolució creadora d´una veritable revolució nacional.

La República de 1873, al igual que la de 1931, han desaparegut abans de remuntar el cicle dels teoritzants per a entrar en el període de les realitzacions. A la decepció de les masses progressistes i revolucionaries, els queda el consol d´uns meravellosos discursos i una Constitució «Impecable i inèdita»”¦

La tercera República Espanyola, deu ésser realista, destruint tot vestigi de la vella armadura estatal, transformant completament la burocràcia hereditària dels règims desapareguts, el concepte de la propietat valoritzant l´esforç i la producció, destruint per a sempre el fatalisme religiós de la permanència inamovible de les classes i vinculant el sentit de llibertat a l´autonomia econòmica de l´individuo, dins un sistema igualitari de responsabilitat i una sola font d´autoritat; el Poble.

En el que respecta al País Valencià, estan, estos principis en pugna amb l´esperit lliberal i generós del poble valencià ? Podem assegurar que no. Quina força pot frenar o impedir la realització d’aquests fins? Una sola ; la reacció, bé siga en forma de mística religiosa, bé en grups d´interessos, o bé amb la cega servitud dels grups actuants a normes exteriors de disciplina dogmàtica, que impedixen la flexibilitat d´interpretacions tan diverses com meravellosa és la diversitat ibèrica. Quina deu ésser nostra conducta ? Acció, Acció, i Acció.

Acció interna en la formació tècnica dels quadres i defensa intransigent, però exigint el compliment i l´acció del criteri majoritari.

Acció de cara a las realitzacions immediates d´un programa basic dins els principis humans que garantitzen la justícia.

Acció permanent en la valoració política i social d´aquests principis, que asseguren la continuïtat històrica de l´esforç valencianista i del País Valencia.

Orà, setembre 1944

VALENCIANS !!

Dilluns, novembre 12th, 1990

Que vos passa Valencians ?
Que teniu, que sembla morta aquella anima tan forta qu´era el nostre orgull d´abans ?
Es que ja no vos importa ser espill de ciutadans ?

Que teniu, que sols vos falta per a humiliació mes cega,
qu´ajudar al que vos pega oferint-li l´altra galta ?
Dignitat no vos queda per a dur la cara alta ?

On està la força aquella de les santes rebel·lies ?
On stan les germanies contra els reixos de Castella ?
Perguereu les energies en renuncies de femella ?

Per què viviu separats augmentant les vostres penes ?
É que hi ha en les vostres venes sang d´esclaus, de renegats ?
Voleu fer-vos les cadenes per a viure esclavitzats ?

Però no: Farem reviure aquelles gestes gegants
y unint-nos com a germans, un dia podrem escriure
que València serà lliure mentres queden valencians”¦

1940-1943. Des de el Camp de treballadors estrangers de Bou-Arfa (Marroc)

El camí

Diumenge, novembre 11th, 1990

Estem cercant l´hora del desvellament polític valencianista; però heus ací que l´acció deslliuradora nostra no esdevé d´un seriós moviment col·lectiu, adobat amb l´eficàcia d´una preparació intensa i conscient. Dins pocs dies es debatirà la magna qüestió de l´Estatut, i una volta més, València improvisarà el seu esdevenidor per mig d´un vehicle executiu, viciós, que no ha de respondre fidelment a eixa expressió conjunta, efectiva, que esplen la nostra sustantivitat.

Però potser que la culpa siga més de nosaltres els valencianistes, que dels demés. Jo encara no he vist als homens del nostre camp eixa actitud expressa d´acció continuada que implique un propòsit exclusiu de fer política valenciana, en el més alt sentit de la paraula. He vist romàntics als tots els camps. Romàntics de la filosofia i de les finances, tant com de la poesia i de l´art. Però a estes hores, son ja molts els poetes que apartaren la ploma d´ivori per tal de prendre el martell i l´aladre, i encara no hi ha un financer ni un supra-intel·lectual, ni un tècnic de la política que haja fet lo propi. Reserves, moltes reserves… Apartat, molt d´apartat. Allà, un nucli valencianista, conservador, homens reconcentrats, presos sempre de l´obsessió experimental, enamorats de la giragonçá… Ací, la quinta essència esquerrana, tot segura que té la raó, cavernícoles de l´avantguarda… Allí, la tàctica: ací la tècnica. I res, res. Mentrestant, mig poble a qui som indiferents, i altre mig que no gosa arrimar-se a nosaltres de por que li preguntem la lliçó. I surant per damunt de tots, homens de la política espanyola que li estan diguent al poble tot allò que nosaltres pensàvem dir-li quan fora l´hora oportuna…

El desvellament polític valencià ha de coincidir amb el desvellament polític valencianista, o no serà res. O experimentem l´amor del nostre ideal, o renunciem a l´ideal d´enamorar el poble. I amor és acció i és sacrifici. S´imposa doncs, puix, el sacrifici i l´acció. S´imposa el programa mínim per a una acció conjunta de tots els sectors valencianistes.

Dins poc temps esdevindrà el desplaçament de les forces polítiques.¿Què haurem fet per a guanyar-nos l´estimació del poble? ¿Coneix este els nostres valors? Tota una vida de expansions romantiques per a crear el fet de la reacció valenciana front a l´acció castellanisant de les monarquies borbóniques per a que ara, amb les mans llavades -llavades no vol dir netes- vinguen tots els partits polítics a mesurar-se el dret d´orientació, de determinació sustancial de València per mig de l´Estatut. ¿Podem estar d´acord?

Vinga el martell i l´aladre i la ploma. Acció, acció, acció. Propaganda, propaganda. Vinga el programa mínim de tots els valencianistes i un manifest de tons definitius a la opinió pública. Ja és hora de que assolim l´emoció efectiva del nostre ideal amb l´eficàcia positiva d´un programa d´acció. Demostrem la competència. I la valentia. És dir, cerquem la nova tàctica de la política dins de la tècnica emocional valencianista.

Angelí Castanyer i Fons

El CAMÍ. 28/05/1932

Presentació

Per al Foment de la Parla Valenciana

Dissabte, novembre 10th, 1990

___________________________________________

En el número 30 del setmanari valencià EL CAMÍ de 24 d´octubre de 1932, Angelí Castanyer i Fons publicava un article amb el títol “Per el Foment de la Parla Valenciana” del qual publiquem uns fragments. No és ben bé un “escrit d´exili” però és un text interessant. El tema de la llengua està, hui, en camí de ser resolt per poc que els poders públics a mans del PP, en lloc de posar traves a la difusió del valencià, el fomenten; i això és molt demanar a gent que ni estima ni parla la seua pròpia llengua. Però el que sí està resolt del tot i que no té marxa enrere, és la victòria sobre el secessionisme lingüístic. I s´ha resolt com no podia ser altrament, depurant el català que es parla al P.V. dels castellanismes, recuperant els particularismes genuïnament valencians, i enriquint d´aquesta manera el conjunt de la llengua. L´interès actual de l´article no ve doncs del que l´autor diu sobre la llengua, sinó de com ho diu. Coneixedor del seu poble, està preocupat de no allunyar-se´n i, en aquells temps d’un nacionalisme en els primers balbucejos, busca de conciliar en el tema de la llengua, “la raó científica i l´imperatiu polític”. I en dona la raó: “¿Per què? Perquè a més de constituir un poble frustrat, no som encara un poble que desitge recuperar-se”.

Crec que els esdeveniments posteriors, tal com han ant les coses, justifiquen a posteriori aquesta prudència política, fruit del coneixement del terreny que es trepitjava. A.C.R.

___________________________________________

Extractes de l´Estudi al voltant de les Bases d´Ortografia Valenciana de 1932 per Alfons Vila Moreno.

<7P>(…) Entre els plantejaments novedosos i al mateix temps realistes ningun tan clarificador, tal volta, com l´expost per Angelí Castanyer en l´articul titulat “Per al Foment de la Parla Valenciana” , del que copiem alguns paragrafs:

“Hem arribat al màxim de la discussió, i es força dilucidar-la”.

“Tots coincidim en que hi ha que unificar l´ortografia del nostre idioma i en que hi ha que fomentar la nostra parla. Es a dir: que hem de resoldre dos problemes: un científic i un atre polític, i que els dos mereixen igual respecte. Pero jo tinc per a mi que no els dos reclamen el mateix grau d´atenció”.

“… Dins el problema de l´ortografia, confessem que no és que hi hagen diverses tendències i que cal anar a una unificació. No. Hi ha dos tendències només: la que surt de la ciència i es troba al deure d´incorporar-se al poble, i la que va des del poble i pugna per arribar a un punt coincident entre les doctrines nacionalistes i el sentiment valencianista. Quina deu ser la solució és que tots els filòlegs donen un poc de la seua banda i fassen per establir unes normes ortogràfiques d´acord amb el moment polític; unes normes que mantinguen decorosament, honestament, les essències fonètiques del nostre idioma, que eviten ferir la susceptibilitat de les persones no massa cultes valencianisticament; un terme mig que concilie la raó científica i l´imperatiu polític. ¿Per què? Perquè a més de constituir un poble frustrat, no som encara un poble que desitge recuperar-se; i abans de totes les característiques nacionals que es puguen adduir, li manca al nostre poble la més essencial, tan més essencial per quan és la més moderna: la consciència de ser, el desig de constituir una substantivitat nacional”.

***

“I com ha de adquirir esta principal característica? Fent-la nosatres assequible. Lluitem per incorporar-la, no per imposar-la. Parlar i escriure hui en propietat, hui que el nostre poble està encara absent de les seues propietats, hui que encara l´essència valenciana patix la fel de lo inconcret, de lo nebulós, és simplement un somni. Esta època de trànsit, demana transaccions, no transicions”.

“Els filòlegs, des del seu punt de vista científic, tenen raó. Però per a que eixa raó estiga reconeguda el dia de demà, és força que hui renunciem a ella”.

***

“Un estol de romàntics -homens de sana intenció- feu possible esta colla nombrosa d´entusiastes discernidors de la pàtria valenciana. I esta colla actual, disposta al sacrifici de l´actuació -homens de bona voluntat- crearà els estadistes que fixen d´una manera indubitable el fet polític, els hòmens de lletres, els artistes, els fruidors de la bellesa, de la nova bellesa, alçaran el vol de València per tots els indrets del mon com un fet humà que no podrà admetre contradictors. I llavors la nostra filologia esdevindrà un contingut més normal, més just, més bell i més sublim, que la que ara, de bona fe, ens volen servir els campions de l´estudi, sense parar-se a pensar que es facilissim dependre´s una gramàtica, pero que és dificil, mol dificil, forjar des de baix un esperit nou de valenciania per l´entusiasme i l´acció. Lo primer és una forma d´imperialisme, més o manco objetiva; lo segon es tota una doctrina lliberal pel racionalisme i la discreció”.

***

“Jo crec sincerament que ens fa falta un petit llibre que diga: “Normes transaccionals per al foment de la parla valenciana” suscrit per un nombre d´escriptors i filolegs i avalat per la representació de totes les entitats valencianistes. Serà lo més polític i lo més democràtic”

Blasco Ibáñez: el hombre, el artista y el político. Su idea sobre el problema autonómico. Su influencia social en la política valenciana.

Divendres, novembre 9th, 1990

Per Angeli Castanyer i Fons

(anotació manuscrita per l´autor de l’any:1933[1])

Un cierto sentido de neutralidad irresponsable mueve a la gran mayoría de los críticos españoles a apartar de la biografía de Blasco Ibáñez su acusada condición de hombre público, su gran capacidad política, su fecunda obra revolucionaria. Para muchos que se ven en el caso de enjuiciar su obra, constituye un gran alivio poderse referir casi exclusivamente a su personalidad de novelista por ser esta tan firme y la que ha venido a darle renombre universal. Pero, aun no siendo lícita esta actitud, por tendenciosa e injusta, posiblemente es necesario apartarse de toda predilección en las diferentes facetas de su robusta personalidad, por tantos conceptos admirable, para poder enjuiciar con acierto a esta gran figura del novecentismo; porque es posible también que sea lo más característico en Blasco Ibáñez, lo más personal, aquella pródiga espontaneidad y aquella accidentalidad asombrosa de que quedaron impregnadas todas sus actuaciones públicas, todas sus producciones literarias, accidentalidad determinada en cada momento por los imperativos de índole diversa que arrastraban al insigne republicano en el cumplimiento de su deber cada día renovado y de una disciplina moral a toda hora latente, incentivos de creación inmediata que al fin y al cabo venían a constituirse en nuevas modalidades, siempre fecundas y luminosas, de lo que era ideal perenne de su espíritu y su única razón de ser: la salvación del hombre por la libertad.

Queremos decir con ello que, por sobre el agitador político y el novelista insigne y el orador formidable, Blasco Ibáñez fue, sencillamente, un hombre; un hombre movido por todos los ímpetus de redención humana. Y tuvo que ser Blasco Ibáñez un ciudadano consciente, un hombre civil, una conciencia libre, para constituirse en guión espiritual y brazo señero de aquellas huestes republicanas de Valencia que mantuvieron vivo y tremante el espíritu de rebeldía en horas difíciles para la causa de la libertad. Y tuvo que ser también un furibundo idealista, un espíritu cultivado, para darse a llenar sus horas de calma, y aun, por paradoja, sus momentos de máxima efervescencia política, con aquellas altas producciones literarias que le llevaron a la cumbre de la celebridad. Y tuvo que ser Blasco Ibáñez un alma generosa, llena de fervorosa rebeldía, para saberse encarar al pueblo y llenarle su espíritu de aquellas famosas arengas revolucionarias -oraciones de luz, gritos de fuego, sublimidad y belleza-, que hicieron de un pueblo muerto, de una aldea inmensa, la ciudad consciente que había de ser el centro vindicador de la nueva conciencia civil republicana.

Admiramos, pues, en Blasco Ibáñez, por sobre de todo, su gran potencia espiritual, su formidable disposición anímica para toda gran empresa de liberación; liberación de las almas perdidas en el regato de la esclavitud, de las conciencias deformadas, de los cerebros oscurecidos. Blasco Ibáñez fue un reguero de fe, de hálito de pasión, un gesto viril, que llenó de claridades infinitas la infinita claridad del alma mediterránea. Fue un corazón bravo y generoso que vibraba al unísono de la humanidad doliente y de la razón maltratada. ¿Político formidable? ¿Literato genial? Fue, a través del arte, todo lo que había que ser en aquella época de iniciaciones: fue un hombre, y hubo de ser un hombre de acción, un hombre revolucionario. Y lo que en la biografía de Blasco Ibáñez constituye el índice de su fama -novelas, discursos, conferencias- es todo accidente. Lo fundamental, aquella base empírica de su gran temperamento latino, puesto al servicio de la razón y de la justicia, es lo que ha de quedar como el más firme exponente de su radiante personalidad; personalidad política, literaria…, humana.

Y si no hemos podido hablar del hombre político sin adjudicarle aquel fondo romántico y generoso que hizo de su política, no una acción mesurada, discreta, atenta a los resultados de la táctica más que al logro efectivo del ideal, sino una lucha constante y una continua superación de la conciencia del pueblo, principal objetivo de la causa liberalista, por lo mismo no podríamos hablar del artista sin referirnos también a aquel sentido de la responsabilidad civil de que Blasco Ibáñez impregnó toda la belleza de sus producciones literarias; a aquel modo de ver en la vida, más que en la imaginación, sus creaciones, pero sometiéndolas, generosamente, a los ideales de redención humana, de renovación social por el racionalismo y la cultura. No fue, pues, Blasco Ibáñez, como literato, el orfebre exquisito, el regalado espíritu soñador que expele sus elucubraciones sentimentales en horas de una cierta soledad amable y egoísta. Fue una vez más el hombre, el hombre que hubo de ser novelador por una irrefutable vocación que le llevaba a hacer arte y cartel de sus propios sentimientos y de sus propias ideas, al calor de aquellas ideas fulgurantes de rebeldía y de aquellos profundos sentimientos de generosa asimilación que le deparaba una constante ruta de vidas de miseria, de hondas tragedias reales, que él veía cruzar entre la maravillosa policromía del paisaje de su patria, entre la jocunda fecundidad de su tierra, como la afirmación más llena y el más firme imperativo de aquellos sus hondos ideales redencionistas.

El hombre artista, el genio literato, fue en Blasco Ibáñez una faceta más de aquella potencialidad humana, de aquel hilo de luz bienhechora que en él escapaba por igual del corazón y del cerebro y del músculo, en una armónica conjunción de belleza, de ideal y de sentimiento.

Y he aquí la característica objetiva que toma la obra literaria de Blasco Ibáñez: valencianista y universal. Valencianista, porque su genio exuberante se afirma con más propiedad en aquellas acciones de ambiente valenciano que él liga siempre a un hondo tema universal y realista. Universal porque su gran temperamento mediterráneo se acusa con trazo justo y luminoso en aquellas producciones de ambiente cosmopolita en que el espíritu latino y el modo suyo específicamente valenciano no deja un momento de ofrecerse con luminosidades y ardencias exquisitas.

Y esta admirable dualidad característica de toda su obra, es la única que puede servir de base y fundamento para determinar la influencia de Blasco Ibáñez en la política valenciana, si se tiene en cuenta lo que el espíritu valenciano tiene de consubstancial con ese sentido altruista y esa prodigalidad admirable y ese fondo real pero romántico y soñador en su propia realidad fecunda de que está influenciada toda la persecución artística del valenciano insigne.

Efectivamente, bastarían estas sencillas ideas que hemos ido vertiendo sobre lo que a nuestro juicio constituye la radiante personalidad de Blasco Ibáñez, para entender que no es preciso extendernos demasiado en consideraciones sobre el tema que nos ocupa: Blasco Ibáñez y su influencia social en la política valenciana. Pero, si hasta ahora hemos tratado de demostrar que solo con esta gran figura universal y universalista, influyendo por radiación en el ambiente valenciano, político y cultural, y más directamente en los ámbitos populares, quedaría suficientemente concretada la razón del tema de nuestro estudio, juzgamos también necesario remarcar un punto interesantísimo de las ideas políticas de Blasco Ibáñez, que une y compensa admirablemente todos estos conceptos en que veníamos cimentando su gran significación política junto a la más robusta personalidad literaria; y es, el juicio que Blasco Ibáñez tenía, en relación con nuestro pueblo sobre la idea autonomista.

Blasco Ibáñez se asomó al valencianismo. (1) [AC1] Su gran temperamento pudo presentir que la causa valencianista no era simplemente la elucubración sentimental sino toda una doctrina política enraizada precisamente con aquellos sus ideales de liberación humana. Blasco Ibáñez no pudo negar nunca que el derecho a la autodeterminación política de los pueblos con personalidad histórica era consecuente con los principios de libertad individual. Blasco Ibáñez se asomó al valencianismo; pero su gran intuición política le hizo recoger sin duda del autonomismo estas sencillas conclusiones: que no era posible llevar un pueblo al retorno de su sustantividad nacional para el establecimiento de una nueva organización política, sin antes no haberle aplicado el germen de renovación civil, el ansia de superación por la conciencia libre del individuo, lógica, precisa, indispensable para que el movimiento autonomista del País Valenciano no pudiera derivar nunca de un localismo miserable, ni en un imperialismo ególatra y perturbador.

Blasco Ibáñez se asomó al valencianismo pero se dio perfectamente cuenta de que el valencianismo era también un problema de cultura, de recuperación sustantiva de nuestra personalidad, y que no era posible sustraerse al sentido reaccionario que forzosamente habrían de imprimir a la obra de reconstrucción espiritual los elementos intelectuales llamados a crear la ortodoxia valencianista. Entendió que debía apartarse; que no era suyo contribuir a todo aquello que había de implicar una reacción, por mucho que pudiera y debía justificarse, y dejó hacer a los demás en esta obra callada y prudente, mientras él se ocupaba de lo que entendía primordial desde su punto de vista: despertar la conciencia del pueblo, hacerle libre, seguro de que una vez libre la conciencia, el pueblo no rehusaría el derecho a su autodeterminación política y cultural, el derecho a su autonomía.

Y he aquí que cuando Blasco Ibáñez va a resumir toda una vida de protesta contra un régimen de esclavitud y oprobio, cuando hace estas afirmaciones terminantes, refiriéndose a la posibilidad de gozar su autonomía los pueblos hispanos que se consideren con derechos para recuperarla: “Ojalá en el futuro, toda la Península, desde los Pirineos al Estrecho, del Mediterráneo al Atlántico, sea una confederación de Estados autónomos con vida propia, un conjunto de organismos robustos, en admirable equilibrio, sin sobreponerse unos a otros, que unan para la gloria de una patria común las diversas lenguas, los múltiples caracteres, las variadas crónicas de riqueza histórica, y ostenten, con noble orgullo, su título de “Estados Unidos Hispano-Lusitanos, gran República Federal de Iberia”

He aquí, pues, la pura doctrina autonomista, cuyos principios ya sustentó Blasco Ibáñez en los tiempos de “La Bandera Federal”, y el cauce ideal legitimo por el que un día el País Valenciano pudiera llegar a restablecer su personalidad política, de tan magna ejecutoria en los tiempos de esplendoroso, en que el ejercicio de sus libertades le era reconocido y admirado.

¿Influencia social de Blasco Ibáñez en la política valenciana? Rotunda, definitiva; hasta el extremo que ya no ha de ser posible en mucho tiempo apartar la vista de sus ideas, de su doctrina política, tanto como del conjunto de su personalidad fulgurante. Blasco Ibáñez fue un valenciano típico: racionalista en su formación intelectual, romántico, imaginativo, artista, creador, magnánimo, pasional…, fue un valenciano cien por cien. Y si ha logrado mundializarse precisamente por llegar a la máxima expresión de nuestra sustantividad característica, ¿cómo no ha de influir hasta la medula en el conjunto social de nuestra tierra?

Cuando Valencia ya estaba sumida en ese letargo vergonzoso de los pueblos que han llegado a perder el control de su sensibilidad, Blasco Ibáñez lanzó el grito de superación a todos los ámbitos regionales. Y despertó nuestro país al conjuro mago de su palabra de fuego, que le hacía entrever un porvenir de oro con el sacudimiento de su esclavitud, esclavitud social por la incultura, esclavitud política por el yugo de la monarquía borbónica, vinculada de por siempre por el desconocimiento de sus propias esencias nacionales al espíritu castellano, imperialista y despótico. El monstruo popular despertó a la vida con el afán de derechos políticos y sociales, y con él despertó también todo el conjunto de sus virtudes adormecidas; despertó su alma. El hombre artista puso en pié la conciencia del pueblo, y con ella todas sus fuentes creadoras, todos sus ímpetus vitales; creó el hecho, y creó en él la razón de un derecho que ya no ha podido perderse para la Valencia libre, segura de sus destinos.

Eso ha sido Blasco Ibáñez para Valencia. Esta hermosa sultana del Mediterráneo, dormida a la luz de la cultura griega, solo podía ser despertada a través del arte. Y el alma artista de Blasco Ibáñez comprendió el deber que le estaba reservado. Y fue político, fue hombre de acción, y puso toda la inteligencia y todo su arte a los pies de su amada para que prevaleciera.

¿Influencia social de Blasco Ibáñez en la política valenciana? Única, rotunda, eterna, porque consubstancial al alma valenciana; porque es el alma valenciana misma la que ha radiado sobre el universo al conjuro de su arte, dejando para siempre un principio político incontrovertible; y es, que en Valencia no ha prevalecido ninguna política que no esté enraizada con su propio espíritu liberal y creador, que garantice hasta el máximo la natural expansión del individuo, artista, rebelde, pasional, dinámico, pero propicio a todas las luces de la razón, a todas las superaciones espirituales; abierto, como nuestro mar latino, a todos los aires de la cultura.

Firma manuscrita: Ang. Castanyer


[1] Any del trasllat de les cendres de Blasco Ibánez a València des de Toulon, juliol de 1933, amb la presència del president de la Generalitat de Catalunya, Francesc Macià.

AC1] A l´original no hi ha text enganxat a aquest índex.

Una història de la postguerra com tantes altres

Dijous, novembre 8th, 1990

Conta la filla major de Josep Castanyer i Fons:

“Jo volia molt a la meva àvia paterna Aurèlia, i passava molt de temps amb ella. Va morir el 22 de Mars de 1942 amb un fill Aureli a la presó d´Alacant i sense saber que havien esdevingut, des del final de la guerra, els seus dos altres fills, més compromesos políticament, el meu pare, Josep el major dels fills, i el tercer Angelí, que per sort havien pogut embarcar en el Stanbrook, el darrer vaixell a eixir del port d’Alacant replet de refugiats destinació a Orà. L’avia Aurèlia era molt creient, era de missa diària. Al finalitzar la guerra l’àvia Aurèlia va dir: “Els capellans m’han pres els fills, no tornaré a entrar en una església”. I en efecte, continua amb les seues creencies però no va tornar a posar mai més els peus en cap església. Tres dies desprès de la seva mort, el 25 d´aquell mes de març del 42, es rebria la primera carta que el seu fill Josep va poder fer arribar des d´Orà amb una foto i una dedicatòria: A ma mare “xicoteta” perquè l´àvia Aurèlia era molt menuda. A València varem passar molta fam i moltes vicissituds. Els franquistes buscaven el pare al seu domicili i cada setmana perquisicionaven la casa, ho desmuntaven tot i escorcollaven per tot arreu abans de marxar. I això, cada setmana. I a mi m´agafava una crisis de nervis a cada “visita” dels militars. Fins que un dia la meva mare es va decidir a anar, a la Comiseria General Plaça de la Verge, a trobar el comandant franquista i li va explicar que hi havia una senyora que no tenia cap notícia del seu marit, que perquisicionaven totes les setmanes a casa seva i que la seva filla que no tenia cap culpa de les activitats del seu pare, estava traumatitzada per aquestes visites. El comandant li va demanar si coneixia aquella senyora i la meva mare li va respondre: “Sí senyor, aquesta senyora sóc jo!”La setmana següent va ser el comandant en persona que es va presentar a casa. Al fons del passadís hi havia una finestra oberta i un corrent d´aire la va fer petar; immediatament tots els policies van apuntar les armes en aquella direcció. Veient el meu pànic, la meva mare, valenta, va cridar als militars: “Baixen els fusells, l´únic home que hi ha en aquesta casa té més de seixanta anys!”. Quan va veure el meu estat i la determinació de la meua mare el comandant li va dir: “Estigui tranquil·la, ja no tornarem més”.

I va tenir paraula, la meva mare va ser encara convocada a la Comissaria General, però a partir d´aquell dia, deixaren de venir a escorcollar la casa.”

Homenatge a Thous Llorens

Dimecres, novembre 7th, 1990

 

Per Angeli Castanyer i Fons

(Conferència donada a l’Ateneo Ibero-Americano de París – Dècada de 1950)

Cuando se trata de homenajear a un poeta reconocido cuya implicación literaria no le impide a la vez constituir una fuerte personalidad política, la tentación es grande de intentar deslizarnos subrepticiamente entre una nube de consideraciones abstractas, de ditirambos líricos mas o menos felices, siquiera sea por ver de demostrar a todo el mundo cuán cerca del alma exquisita del poeta hemos sabido situar nuestro espíritu, bien que pueda ser esta también la mejor manera de poder encubrir sobre qué mínimo pedestal de vana inconsistencia habríamos sido capaces de situar así para siempre a nuestro gran poeta querido y admirado. Porqué a fuerza de querer ignorarle como hombre público, como ente social activo y presente, en razón de no se qué otra virtualidad cualitativa más elevada, más elevada por cuanto más pura y recóndita, lo que en realidad habríamos llegado a hacer es esto: vaciar su obra literaria de aquellas sus cualidades propias más íntimas y directas, es decir, privarle de toda trascendencia objetiva realmente auténtica y veraz.

Este podría ser el caso hoy en lo que a mi respecta si, por el contrario, no me apresurara a decir ante todo que, para interpretar correctamente la personalidad literaria de Thous Llorens, lo único que a mi juicio no nos está permitido ignorar aquí es precisamente su condición política, la trascendencia inevitable de una actitud y una responsabilidad bien delimitada ante la cosa pública: al lado o en frente, jamás al margen, de la sociedad que lo ha conocido y lo ha adoptado. Pero es así también que, sobre esta base, la primera consideración práctica a deducir resultaría ser, en cierto modo, una negación: la de que, a causa de una actividad pública casi permanente, la obra específica literaria de Thous Llorens no ha debido ser extensa y homogénea sino varia y dispersa; en realidad, la más indispensable a dejar situada en primer plano aquella otra vocación que, tanto o más que la política, constituyera el nexo profundo de todas sus aspiraciones y actividades; quiero decir, el magisterio público.

Así, para llegar hasta el poeta y comprenderlo, el camino a seguir no habrá de ser precisamente aquel que mejor pudiera conducirnos hasta el recinto amagado de sus evidentes capacidades líricas, sino al más socorrido y fácil de la “petite histoire” normal y cotidiana. Y bien; en ella observamos que si a los diecinueve años Thous Llorens había adquirido ya el titulo de Maestro Nacional, no es esta vocación por la enseñanza pública la que precisamente llegará a practicar en toda su plenitud. ¿Por qué? La razón es simple. Porque en España, por paradoja, un maestro de escuela llevado a ejercer la profesión, lo primero que ha de resignarse a no practicar jamás… es su oficio de maestro; y ello en virtud, o a pesar, de que, por su propia naturaleza, este magisterio público habría de consistir precisamente en propiciar a mansalva la saturación moral e intelectual del pueblo, de un pueblo sobre todo como el nuestro, condenado ya des de la cuna a una confabulación sistemática, organizada, entre un Estado fundamentalmente teocrático y una Iglesia rabiosamente estática, un Estado absoluto y una Iglesia gregaria, anatemita, inconciliable a todas luces, es decir, virtualmente inconciliar o inconcilista.

Interpretar, pues, la ingerencia decisiva de un poeta en nuestra pétrea sociedad no es cosa a mi juicio que pueda resultar extraña a las peripecias mas o menos corrientes y hasta vulgares de la vida íntima; porque el problema que al poeta se le ofrece no es distinto, claro está, del de cualquier otro español sujeto también a tolerar su patria. Así, nuestro poeta, caballero letrado como Quevedo, pero sujeto sagaz como el Lazarillo, ha debido saber muy bien que en España no hay forma de existir si no es dando la sensación a todo el mundo de que se existe de veras… aunque de milagro; porqué existir de veras y milagrosamente consiste en ser poseedor de un capital deliberado de honestidad convencionada, es decir, constante y sonante; y que el único capital legítimo en un país legalmente amoral es el de hacerse asegurar, en nómina pública, el condumio diario, el peculio domestico. Pues bien; es lo que nuestro poeta ha resuelto ya antes de hacer sus primeras armas, sus primeros versos, a sus catorce años justamente, obteniendo por concurso una confortable plaza de oficial administrativo en el Ayuntamiento de Valencia. Tratándose de un español, bien podemos decir que ha sabido poner a tiempo una pica en Flandes. Y esto no es capcioso ni tan vano o pueril como parece; porque es a partir de este objetivo esencial, previo, que un español idéntico a sí mismo puede permitirse el lujo de instalarse definitivamente en la piel sumisa de Sancho Panza o de Don Quijote, el personaje típico que mejor le convenga y más le plazca… puesto que con idéntica lógica y con igual dignidad.

Claro está, nuestro poeta prefiere devenir Quijote; pero un Quijote seguro, verdadero, sin amalgama fraudulentas, tal aquel singular hidalgo, loco y turbulento, pero que acabaría sus días tranquilo y juicioso, entre gente sensata y razonable… dejando a su pobre escudero en la estacada de sus sueños frustrados. No; el quiere ser Quijote como un hombre cabal, es decir, cabal de juicio como un hombre, como un hombre dispuesto a perder totalmente la razón a fuerza de saber discernirla y avalarla como es de ley, deliberadamente, con magno estoicismo, hasta convertirla en sangre de su propia sangre y derramarla a fondo y por doquier, como un regalo, no en pequeñas aventuras más o menos ingenuas y zaragateras, sino en un combate interior duro y permanente, claro y concreto. En una palabra; puesto que ya le es fácil dejar de practicar inútilmente su vocación, hará algo positivo y eficaz: se dedicará a orientar, al margen de su profesión, en franco tirador de la cultura, a todos aquellos aspirantes a maestro que quieran tratar de descubrir, con él, la manera mejor y más segura, aunque más penosa, de enseñar la enseñanza; enseñar la enseñanza tal como él la entiende y la practica: como una entrega absoluta y permanente de la propia riqueza interior, a la vanguardia del progresismo ideológico, sin complejos dogmáticos ni cabriolas pecuniarias, frente a todos los formalismos convencionalistas de la sociedad burguesa, una sociedad vinculada al positivismo más deliberado, adscrita a los principios inmutables del materialismo más rudo y más espeso, principios, claro está, que él, pensador racionalista, espíritu delicado y hombre bueno, no llegará nunca a encontrar ni suficientemente lógicos ni excesivamente justos. Así, Thous Llorens, mentor de maestros, será el animador, a todo lo largo del circulo de sus amistades, tan extenso y tan vario, de una especie de magisterio, si no público, popular; de una comunidad abierta por la enseñanza laica, tarea fascinante en aquella época de analfabetismo organizado, de oscurantismo consuetudinario y legal, que constituiría la punta de lanza de toda acción positivamente revolucionaria o simplemente renovadora: la emancipación del pueblo por la cultura como objetivo esencial, fundamental, a todo trance y por encima de todo; por encima de todo esnobismo culturalista de fachada, de todo exclusivismo dogmático y politiquero; y ello porqué es llegado ya el momento precisamente -así lo proclama él a toda hora- de tomar partido, de hacer una política determinada y determinante de la cultura; en una palabra: de adoptar una actitud pública de idealista responsable, de poeta en acción, poeta a fuerza de descubrir el pecho a la verdad y a la generosidad; de acabar para siempre, si es posible, con ese eufemismo hipócrita de la poesía pura y el arte por el arte y el juicio emergente y la razón equidistante y otras zarandajas por el estilo. Porqué para él está bien claro ya que en todo hombre de letras existe implícito un ente social dispuesto a darse o a venderse, dispuesto a convencer o darse por convencido, según que sea o no artista o intelectual auténtico, es decir, que no deje de ser, además de intelectual puro, hombre limpio y sincero, leal y audaz con sus propias ideas y ante sí mismo. Justamente lo que él es: audaz y leal a todo trance y a prueba de bomba. Nos lo demuestra en todas sus creaciones de orden cultural, tales como la Taula de Poesía, creación de vanguardia en el campo de las letras valencianistas, debido a su sola iniciativa entusiasmo y competencia; el Grup Escolar Nacionalista minoría audaz en el combate estudiantil por el derecho a la enseñanza en lengua materna; el semanario político Avant, de expresión avanzada; las canciones populares que escribe únicamente para fomento de las agrupaciones corales y excursionistas; las dos piezas teatrales que escribirá expresamente para actos de recreación del teatro vernáculo; los innumerables ciclos de conferencias contradictorias, políticas y culturales, que él promueve y organiza; su colaboración, siempre oportuna y eficiente, en los periódicos locales de orientación democrática, sus mítines políticos y, sobre todo, su intervención inicial, promotora, siempre decisiva, en la formación de todos los organismos políticos y literarios de la propaganda valencianista activa. Pero todo esto, con ser tanto, resultaría ínfimo en relación en cuanto nos demuestra en sí y nos infunde su propia poesía, su poesía que el no abandona nunca definitivamente en cuanto constituye el recurso supremo de llegar a imponer sus posiciones políticas desde el ángulo más puro y elevado; esa poesía suya tan natural, tan directa, que no obtendrá nunca el tono elegíaco del pesimismo y de la soledad y que ofrecerá por el contrario un cierto fondo discursivo, didáctico, sin duda en él inevitable, pero que procurará desviar hacia una alegre causticidad discreta que es como un muro de contención, como un velo opaco de lucidez contenida, de sensibilidad consciente y deliberada, extravertida, reconvertida al fin en un fervor deliberado por todo cuanto fuera de él considerará débil y sin defensa; amor al pueblo concretamente, al pueblo tal como es y porque es así: con su insuficiencia falazmente tratada y manipulada; ese pueblo suyo de tierras ricas y exuberantes y que, anclado placenteramente en un destino fácil, no querrá discernir y rechazar el lastre oneroso de un empirismo positivista que lo desvirtúa fatalmente y lo corrompe.

Y es así, en esta amalgama tan difícil de hombre bueno y avisado, frágil y tenaz, idealista y práctico, que podremos llegar a descubrir finalmente nuestro poeta, ese poeta que el pueblo necesitaba y que nosotros también habremos deseado y presentido. Porqué es en medio de esta afortunada coyuntura que Thous Llorens llegará a verse centrado él mismo en sus propias dimensiones, situado automáticamente en el cauce real propio a la personalidad ambivalente que es la suya: a medio camino exacto entre la política y la pedagogía, el arte y la literatura; entre la vocación activa, el sentimiento puro y la noción razonada. Pues bien; esta conjunción ideal que él no ha buscado pero que ha resentido siempre, es la que viene a ofrecérsele espontánea, lógica, normal con el nacionalismo valenciano, el movimiento renacentista que acaba a penas de liquidar sus primeras expresiones timoratas del provincialismo anacrónico de Lo Rat Penat. Es el renacimiento literario y político de la personalidad valenciana, ya viva y orgánica, en que se verá él instalado de pronto como en una refloración maravillosa y definitiva de todas sus fuerzas interiores, como un eco real, cierto, infalible, de todo cuanto dentro de él venia adoptando la forma más limpia, el hálito más puro, la expresión exactamente bella y generosa. Porque ¿cómo sentirse en realidad lógico, justo desde un punto de vista universal y humano, si no es en comunidad total de espíritu con su mismo pueblo, sin coberturas ficticias ni especulaciones vanas de un exotismo frío y estéril? Él, profesor de español, ama escribir en lengua vernácula; porqué es su propia lengua y la lengua que hablan sus semejantes más próximos; ama a su tierra, estribación feliz de horizontes hermanos, pero que es la tierra propia, la más inmediata y la más íntima; y porqué es así, de esta forma directa, entrañable, que él llegará a percibir y asumir los ecos más propicios de otros hombres y de otros pueblos lejanos, de otras voces extrañas pero gemelas que recitan versos terriblemente iguales a los suyos y lloran sus mismas lágrimas, lágrimas de amor y de piedad, de piedad para los pueblos -todos- ignorados, para las naciones -todas- oprimidas. Y es así que un día llegará a percibir, al otro lado del planeta, la voz hermana de Rabindranat Tagore, el rapsoda indio de la voz vindicativa, voz que él hará resonar en las mentes perplejas de aquellos compatriotas suyos que no saben escuchar y no quieren oír:

Rabindranat, mestre, patriota i excels poeta.

En tu venere a lo teu poble

meravellós, pagà i asceta.

A lo teu poble de la jungla verge,

dormida baix el sol…

Si; porqué aquel pueblo, tan lejano en sí mismo y tan distante, tan distante del propio mundo en que apenas vive, también clama el vacío de su gran ignorancia, aletargado en su inmenso sueño, prenda segura del voráz extranjero.

Rabindranat: Benvingut sigues

Dins el sagrat del meu esperit.

D´aquest esperit que es desvetlla

per un deler inconseguit.

En tal foguera com la teua,

ma joventut se sacrifica.

Foguera ardenta de tres flames

que a un temps inquieta i purifica.

Mi juventud se sacrifica. He aquí la afirmación reveladora de un poeta auténtico, ese que estábamos seguros de encontrar; he aquí el haz luminoso que lo fija de pronto y lo sitúa en nuestro espíritu con claridad rotunda.

Flama d´amor pel sacerdoci

de molejar l´esperit infant…

Porqué es esa su vocación, su vocación primera, insustituible, de recrear y moldear las almas a expensas de la suya; el motor ideal que a él le mueve a recrearse también y fundirse en otras mentes, pobres mentes que, por ver abandonadas, él creerá infantiles.

Flama d´amor per nostres terres

amb un bessó deler ingent.

Company de Gandí, esperem l´auba.

També ma terra mira Orient.

Punxa de rosa feridora

que encara embauma la ferida…

Flama d´amor per la Bellesa

de sort i dol, de mort i vida.

Muerte y vida, porque la belleza es armonía obligada entre el dolor y la verdad, la verdad vital, entera, inabatible. Y así, en Thous Llorens el valencianismo no es, como para tantos agentes sucursalistas de las centrales políticas madrileñas, un trampolín de oportunismo circunstancial más o menos cómodo y rentable, ni tampoco, como para otros profesionales como él, un enunciado específico de especulación pedagógica que bien puede ser comprendido y olvidado simultáneamente. No; en él, el valencianismo es consubstancial; es todo y todo acción; todo lo que él piensa y todo cuanto ama; todo en cuanto él cree y aspira, fundido y confundido, profundamente y sin esfuerzo; y así, cuando habla al poeta amigo, tan lejano, es con el tono seguro de quien se sabe escuchado de su propio pueblo y en el espíritu mismo de un combate igual y de causa idéntica.

D´aquest esperit que te contempla

clos en l´ambient de la ciutat,

d´aquesta urbs de l´artifici,

d´activitat irresoluta,

sense el lirisme que sustenta les rotatives de Calcuta.

Ah, que son duros como roca firme estos sutiles versos que él quizás no habrá lanzado mas que por verlos perderse como una leve emanación de su espíritu, duros por demasiado ciertos para ser perdidos y olvidados. Porque es claro el artificio en que se escudan los políticos aletargados de esa su bella ciudad dormida, dormida bajo el sol, una ciudad frustrada que él quisiera liberar -pobre poeta!- a fuerza de lírica razonada, de racionalismo ilusionado, entre el clamor ingente de un mar de rotativas que cantaran a un tiempo la gracia y la virilidad de su pueblo libre, su pueblo ya recuperado, propio, dueño de sus destinos. ¿Dueño de sus destinos? ¡Casi nada! Un sueño, sí, realmente, un verdadero sueño de poeta, de poeta soñador que le da por creer y confiar en los otros hombres, en la comunidad de espíritu de todos aquellos que su gran ciudad alumbra y protege; de esos hombres repletos de convicciones cívicas, pobres poetas todos que un día, como tantas veces al largo de su historia, habrán de ser vencidos y arrollados, escarnecidos, por las hordas criminales de la reacción totalitaria, esa confabulación internacional del capitalismo a ultranza que en julio del 36 dirá continuar -y no sin razón- la historia de España, de la España uniformada en la barbarie negra, contra el ideal de una conjunción creadora de hombres emancipados y de pueblos libres.

Como era de rigor Thous Llorens es condenado y encarcelado; como todo hombre de espíritu que ha tomado partido abiertamente por la democracia republicana; como todos los caballeros andantes que no han querido dejar de ser poetas de verdad. Fuera, en la calle, los otros, los poetas pancistas que se dicen puros, los emergentes y equidistantes, cantarán las glorias del Caudillo y verán el condumio asegurado. Thous Llorens tendrá que sobrevivir y hacer sobrevivir su poesía milagrosamente. ¿Milagrosamente? Sí; porque eso es nada menos lo que se le ocurre hacer con su lógica infalible. Puesto que él debe callarse irremediablemente ¿porqué no hacer hablar las piedras? En efecto, ¿qué otra cosa podría decirse de ese verdadero monumento poético suyo dedicado a la Lonja, el bello edificio civil de estilo gótico enclavado en el corazón de la ciudad levantina? Solo él, Thous Llorens, ha podido identificarse, como con su propia alma, con aquel

esplèndid oasi on la vista descansa

i on l´esperit en crisi, troba nova gaubança;

aquel oasis de columnas que emergen -dice- como palmeras plantadas en lo más intimo de la huerta…

La columna-palmera que el brancatge sustenta

i que munta serena, elegant i valenta.

Tan valiente y tan serena, tan idéntica al propio espíritu del poeta que

l´anhel salomònic palpitant en la soca

i s´enrulla amb la gràcia de no fer-se barroca…

Claro que no. Jamás él podría consentir ser una alma barroca, él, tan resto y tan fino, tan claro y tan firme. Que si la Lonja permanece allí, como un fuerte vegetal florido, él también quedará allí presente siempre, heraldo insustituible del arte y de la ciudadanía y con la misma prestancia vigorosa de aquel escudo afiligranado que campa a la puerta, concierto inverosímil de gracia y de vigor:

Floró florit en eixe mateix lloc;

més que buidat per un humà cisell,

sembles quimera que com un tomell

ha germinat en el clavill d´un roc.

I es allí, entre aquellos muros solemnes, que él, náufrago hermético, dice, descubrirá en silencio profundo pero alado que viene a quebrarse caprichosamente entre las piedras

com la randa marina que entre rocs se desfà.

Aquel silencio, es el de su propio espíritu atormentado, el silencio ominoso de su bella ciudad vencida, vencida como tantas veces lo fuera y por las mismas gentes extrañas y con los mismos cómplices de dentro. Pero que fuerte se siente él así, sumido en su tremenda soledad, su soledad tan rica de floraciones duras, duras como las piedras que ahora le envuelven silenciosas. Y qué lejos están ya aquellos días luminosos en que el poeta habrá querido contemplar desde un avión aquella su ciudad tan querida, en un magno equilibrio de todos sus resortes íntimos, libre y feliz.

Equilibre blaníssim …

Suspensió ideal …

D´alt, més prop, el sol nostre de migdia;

Des de mi -no baix de mi- l´alba ciutat,

I, al costat, tot creixent, eixamplant-se, combant-se

El Mar.

El Mar!

Reflecte i transparència, espill y finestral.

Evadit de la Terra, emancipat de l´ombra,

estic immers en llum per tots costats.

I com quan més m´eleve,

duc més en mi la meua ciutat!

Soc al punt de l´atmosfera

on sura, condensat,

L´alè que s´evapora

-gesmil, pebrella, alfals, llenç net y terra humida-

del “bouquet” valencià.

Equilibri blaníssim …

Planejant, planejant,

guie estols de gavines

sobre el mar.

No, no me corprén ser Icar

si, volant,

arribara a besar-te ara

oh mar!

Sobre el talem blaníssim

de ta meravellosa efloració abisal.

Però no;

vaig segur entre ales,

en el bell punt del fiel, equidistant:

horitzontal, oblicu, però sempre,

sempre equilibrat!

Si, esto fue Thous Llorens, el hombre y el poeta: un maravilloso ejemplo de altura moral y de equilibrio: En todas las órdenes. Naturaleza delicada, frágil, fue sin embargo un prodigio de integridad y consistencia. Bondadoso y sencillo, irradiaba una autoridad determinante. Avaro de su propia formación, se preparó con denuedo a todas las contingencias y no hubo actividad de cualquier orden literario y político en la que él no acoplara y se distinguiera siempre por su originalidad y eficiencia. Originalidad y eficiencia. Esa podría ser su calificación más adecuada. Porque, en el fondo, toda su actividad venia a resumir, como punto de partida, una actitud, un criterio original que obligaba a los otros a moverse y superarse. Y que implicaba sobre todo una condición previa incuestionable: el propio sacrificio; sacrificio que para el consistía, por ejemplo, en escribir versos únicamente cuando hallaba que no tenia otra cosa mejor, más eficaz que hacer. Y de publicar sus versos solo si se hacia indispensable: por nutrir una publicación o animar un espectáculo. Decía: “Un verso editado puede muy bien no ser leído; la poesía que yo practico y suministro diariamente en el partido, en la conferencia, en el mitin, ante amigos y adversarios, en comunión directa con los alumnos, esa no hay más remedio que avalarla y asumirla”. Cuando a fuerza de ruegos, en 1931, recién proclamada la República, se decide a editar un libro de versos, el propósito queda interrumpido en plena ejecución: La mitad de los pliegos, ya impresos, será destruida voluntariamente: El dice que de un día al otro sus ideas, sus sensaciones y hasta sus proyectos, se hacen viejos. No vale la pena, pues, hacerlos compartir. Aquel libro verá la luz en 1948, cuando ya no hay más remedio -dice- que morderse los puños y escribir la poesía; porque escribirla, ahora ya, es la única manera de pretender hacerla: una gran desgracia al fin y al cabo. Eso dice, pero no es verdad. Por querer no escribirla, por insistir en practicarla y tratar de asumir una actitud vindicativa de sus compañeros de carcel, será castigado y martirizado. -Para ejemplo de los otros, dirá el cancerbero. Y efectivamente: constituye un ejemplo. Sí; Thous Llorens es eso, lo que él ha pretendido ser: un Quijote auténtico, un poeta de verdad… Por eso, sus versos fueron siempre impregnados del aire de la ciudad y por eso la ciudad de Valencia quedará impregnada para siempre del aire de sus versos. Siempre que en ella se trate de valorar la poesía como acto de fe, como vínculo alado de una ación tenaz y generosa, útil, positiva, será de Thous Llorens que debremos hablar. Los nacionalistas valencianos, por lo menos, así lo hacen cuando entonan, secretamente, el himno valencianista, el himno que él escribiera durante la dictadura primoriverista y que tuvo su expresión gozosa en plena eclosión republicana.

Ja sobre els camps d´Iberia

Per tot arreu esclaten

Els fruits que són el símbol

De pàtria llibertat;

I mentres altres cullen

Els fruits de la victòria,

El poble de Valencia

No deu estar parat.

Poesía esta clara, rotunda, eficiente, de un profesor de maestros que escribe para el pueblo y únicamente para el pueblo, desdeñando éxitos fáciles y honores vergonzantes, comprometiendo en todo momento su bienestar económico normalmente asegurado. En el declive de su vida, los Amigos de la Poesía convocan un concurso y él gana el primer premio con una composición titulada “La presència inefable”. La presencia inefable es la de su propia ciudad -¡cómo no!- la ciudad ocupada, martirizada, sometida, que él trata de hacer revivir entre sus versos.

Càlida calma. Crema l´aire

En el migdia de l´estiu,

Amb sa fermesa i son bell caire,

les torres s´alcen junt al riu.

Cóm és que hi resten serenes

I amb tanta majestat?

És que fa guàrdia en les almenes

L´ànima en peu de la ciutat?

Decididamente es un poeta que no tiene remedio. Poeta i ciudadano, íntegro y trascendente; tanto, que su trascendente integridad no podrá resistir el golpe esporádico y banal, el suceso imprevisto con que no contaba un combate glorioso y permanente como el suyo. Un día, la capital levantina se despertará entre los estragos de una riada que inundará sus calles de lodo y miseria. Nuestro poeta, ya enfermo de gravedad, debilitado en extremo, no podrá resistir el tremendo espectáculo y acabará apagándose poco a poco, de dolor y tristeza, antes de que la ciudad haya podido recuperarse.

—————

Maximilià Thous Llorens: Poeta amic, company fervent en els dies inoblidables de la germandat valencianista: ja no sé si he degut creure´m digne de retre´t homenatge davant els nostres conciutadans, tots aquells lluitadors com tu que, lluny de la terra, ressenten avui el teu esperit inimitable, tanmateix com enyoren cada dia i a tothora el goig perdut de la terra amada, de la nostra pàtria, anorreada, esclavitzada, plena de fang i de misèria íntima, malgrat els signes exteriors d´una riquesa aparent que mai ni a ningú podrien enganyar; però, per concretar-me, per resumir la veritat d´aquest humil homenatge a la memòria teua, deixa que ara puga jo reprendre al teu indret aquells mateixos versos que un dia vares voler tu adreçar-li a aquell poeta que llavors va ésser símbol de les teues pròpies virtuts i dels teus grans delers:

Rabindranat:

El teu nom líric

Sura intensíssim en l´espai …

Més que tu muigues, el seu eco

No podrà perdre´s enjamai!

El federalismo, solución española

Dimarts, novembre 6th, 1990

per Angelí Castanyer i Fons

Parece ya incuestionable que la guerra actual (segona guerra mundial) implicará una revolución profunda de la sociedad y que esta llevará consigo, a su vez, un cambio casi absoluto en la estructura orgánica de los futuros Estados; y que la característica esencial de esta renovación, por lo mismo que ha de cimentarse en el triunfo de las ideas de libertad y democracia, obligará a realizaciones tan vastas como concretas, tan subjetivas como plurales. Triunfo de las Naciones Unidas querrá significar, al fin de esta guerra, triunfo de la sociedad democrática en todas las naciones sean cuales sean sus formas peculiares de expresión. Triunfo de la sociedad en la democracia, triunfo de la democracia por la libertad.

Porqué la experiencia totalitaria ha venido a demostrar-nos una vez más que sin una continuidad orgánica en el libre florecimiento del espíritu humano, las naciones no existen, y, en consecuencia, el Estado es una negación de la sociedad misma que, por fuerte que llegue a ser, encuentra siempre otro Estado circunstancialmente más fuerte que lo vence y aniquila.

El concepto centrífugo, absorbente, llegando a ganar una vasta zona de la conciencia pública en todo orden de ideas morales y económicas, políticas y sociales (grandes trusts, partidos nacionales, sindicatos únicos) había casi elevado a la categoría de un dogma la idea de que todo lo centralizado era bueno y de que toda manifestación dispersiva era nefasta. Concentración -reacción- era sinónimo de potencialidad. Expansión -altruismo- eran síntomas fatales de decadencia. Posiblemente lo interesante de estas concepciones es que no dejaban de ser un tanto ciertas en la substancia y que lo único incierto radica tan solo, sin duda, en la falsedad de su antagonismo aparente. Y es que el totalitarismo, al intentar centralizar hasta las ideas más dispares llegó a hacer olvidar a muchos hombres que, en realidad, lo único malo en la vida es todo aquello que carece de razón, es decir, de sentido justo des de un punto de vista humano. Y es así que ha logrado confundir en muchas conciencias no preparadas los conceptos del orden y de la ordenanza, del ideal y del misticismo, de la unidad y la unificación, y hasta de la unificación y la confusión.

—————-

A medida que los ejércitos de la libertad han ido cobrando trincheras a las hordas tiránicas, hemos visto como el concepto mismo de la democracia revertía en las conciencias como un bálsamo de vida nueva, llevando en sí un nuevo sentido más justo, más moral. La sangre desparramada de los caídos, afluye, como torrente de justicia, a la conciencia de los que quedan, demoliendo barreras de egoísmo, arrastrando todo un cúmulo de vicios e impurezas. Y bien: entre los significados más determinantes de esta magna lucha, no hay duda que resalta, en términos incontrovertibles, el triunfo del concepto federalista de las naciones libres sobre la concepción autárquica, centralizadora, de los Estados tiránicos.

Los Estados Unidos de América, la Gran Bretaña y la URSS., cada una representando concepciones distintas de régimen social-político (República democrática presidencialista, monarquía constitucional parlamentaria, socialismo soviético) coinciden en la forma federalista de su organización estatal: el ejemplo no puede ser más patente y aleccionador, como no lo es menos el caso de la pequeña Suiza, cuya exigüidad de territorio no es obstáculo ni mucho menos para mostrarse bajo el sistema federalista y rodeada de grandes Estados unitarios y antagónicos entre si, como ejemplo magnífico de convivencia nacional y estabilidad política. Y no menos significativo deberá considerarse el propósito por parte de los actuales dirigentes yugoslavos de convertir esta heroica región balcánica en una confederación de Estados autónomos.

Los hombres de la segunda República Española comprendieron el problema y aceptaron el principio y la necesidad de resolverlo, si bien supeditando su realización efectiva, como tantos otros problemas fundamentales, a términos de una imprecisión que, no por justificada en cierto modo, resultó menos operante y suicida. Decir que “España es una República “federable” es tanto como atestiguar un sentido unitario del concepto español… sin solución de continuidad. Se hubiera dicho: “La República Española es un conjunto de nacionalidades unidas en una confederación de Estados o de regiones libres” y se habría afirmado la unidad, tan positiva y lógica, tan justa como objetiva, de esa España tradicional, una y varía, que alienta y subsiste contra todos los vientos opresores, en las entrañas insobornables del pueblo español.

————

La última guerra civil ha venido a confirmar una vez más el error profundo en que ha venido incurriendo, con fatal persistencia, los gobernantes españoles. Al estallar el conflicto e independientemente de toda otra circunstancia imponderable que no hace al caso, España quedó dividida casi simultáneamente en dos: la España periférica, formada de las regiones tradicionalmente liberales, que impulsadas hacia horizontes de renovación democrática, quedaron automáticamente adscritas a la legitimidad republicana, y la España cesarista, de raigambre unitaria, que sin gran esfuerzo pudo ser deslumbrada por el brillo, tanto como por la acción, de los espadones insurrectos, aureolados con el incienso ancestral del totalitarismo. No, no es por una circunstancia fortuita que el fascismo español estableciera sus cuarteles en el corazón mismo de la vieja España imperialista. No, no es banalidad intrascendente que el General Franco haya querido acusar el símbolo de la unidad patriótica ciñendo el mando de Carlos V y la espada del Cid Campeador. Y que Jiménez Caballero, uno de los teorizantes más caracterizados del régimen franquista, saludara la desaparición de la República Española, de la España “federable”, con estas palabras tan apropiadas como sinceras: “Tengan bien en cuenta Cataluña y Vasconia, que esta vez no las hemos conquistado por medio de unas elecciones zaragateras, sino con botas de montar y fusta en mano”… Como si no hubiera sido siempre así. Como si a todo lo largo de la historia de España no constara el testimonio cruel de un constante e infructuoso empeño de unificación bastarda, a sangre y a fuego, “con botas de montar y fusta en mano”.

————-

Con el restablecimiento de la República Española y la integración definitiva del Estado español a la moral democrática del mundo moderno, la cuestión federalista deberá abordarse con igual serenidad y con la entera decisión que requiere el construir dicho problema la base esencial, los fundamentos mismos en que ha de cimentarse el establecimiento de la única unidad española que es justa y viable. Aunque solo fuera -y que se nos perdone la sutilidad- para resolver de una vez y de forma más viable y más justa el espinoso problema de las autonomías regionales…

Don Manuel Azaña, en su afán de abordar únicamente los problemas cuya solución se mostrara justa y racional desde el punto de vista de la continuidad histórica en su sentido anecdótico y ajena en lo posible a toda abstracción ideológica, se mostró inapetente a la solución federal y se constituyó, empero, en el defensor número uno de las reivindicaciones regionalistas… El caso no es paradójico como pudiera parecer. Don Manuel Azaña no comprendía el federalismo sin una conciencia federalista por parte de los diferentes pueblos españoles y reconocía en cambio el derecho a un estatuto de autonomía para aquellas regiones que la desearan y la proclamaran. Pero la época en que era obligado razonar de esta manera ha pasado ya, como han periclitado ya las razones que permitían confiar a la buena fe de las naciones agresoras y de las ideologías “cuadrilleras” el cuidado de no interceptarse en el camino de la libertad y la democracia… En la democracia moderna, todo lo que sea orgánico deberá funcionar; y deberá adquirir derecho orgánico todo cuanto se ajuste a principios formalmente adoptados por la conciencia democrática universal.

Planteada así la cuestión, nos encontramos con que el federalismo en España no puede ser ya el ideal abstracto de una parte de los ciudadanos españoles, ni mucho menos la aspiración unilateral de un cierto número de regiones hispánicas. El resultado de la ultima guerra civil ha de tener consecuencias de un sentido fuertemente biológico tanto en el orden de las ideas como en el de la estructuración orgánica para el normal desenvolvimiento de los imperativos ciudadanos y patrióticos. Con la abolición de esa España “una, grande y libre” de Franco, de Felipe V, del Cid Campeador, y con la consagración jurídica del espíritu renovador de los Comuneros de Castilla, de los agermanados de Valencia, de los Rabassaires de Cataluña, ha de quedar enterrado para siempre ese complejo morboso de la España… una, unificada, uniformada: invertebrada. Así Cataluña, por ejemplo, será siempre española, por mucho que ella misma quisiera empeñarse en lo contrario. Como las Castillas serán tanto más españolas cuanto más en puro castellano se produzca. Y todo lo demás, que no es lo de menos, se nos dará y lo daremos, todos, por añadidura… Lo que no deberá ocurrir jamás, en el nuevo orden democrático, es que la densidad de españolismo en el ciudadano español haya de medirse invariablemente por su capacidad, ya sea activa o pasiva, forzosa o espontánea, de asimilación de la idiosincrasia típicamente castellana o andaluza… o catalana. Bien está que haya podido pensarse así cuando el concepto de la unidad española venia aparejada espontáneamente a los imperativos de realeza, de feudalismo, de universalismo “catolicista”. Pero el “Imperio hacia Dios” ha debido fracasar con infernal estrépito y su fracaso arrastra, inevitablemente, todas las entelequias, todos los sofismas, fundamentalmente anticristianos, que lo mantenían, y que lo mantenían en una perenne senectud capaz de desesperar de rabia y consumir de pena a los cerebros más esclarecidos y a las conciencias más equilibradas de las últimas generaciones españolas.

Nos encontramos, pues, con que el federalismo no es ni una formalidad exótica, ni un antecedente obligado, ni una simple aspiración doctrinal, sino un imperativo más del sentido democrático, una formula equidistante de la unidad española en su sentido más genuino y vital, una reparación orgánica, esencialmente biológica, de los distintos conceptos que la uniformidad hacía parecer antagónicos, de nacionalidad, de patriotismo, de ciudadanía… española, justamente y noblemente española.

—————

Tratar de exponer en el reducido espacio que ofrece una mera exposición de principios como es esta las normas jurídicas a que debería adaptarse la estructura federal del nuevo estado español, seria pueril e improcedente: Pero no estaría de menos intercalar algunas orientaciones que pudieran considerarse mínimos y substanciales. Podrían ser los siguientes:

Todas las regiones deberán quedar circunscritas a iguales derechos y deberes para con el Estado Federal Español, mediante una aportación similar si no idéntica en sus manifestaciones típicas, a la comunidad republicana.

Todo antagonismo insuperable por las vías de solución jurídica interregional, quedará automáticamente sometido al fallo de los organismos centrales, tales como Gobierno y Parlamento Federal, Tribunal de Garantías Constitucionales, etc.

El Parlamento Federal sería integrado de representantes de elección popular por medio del sufragio universal, secreto y directo, por circunscripciones semejantes a las vigentes, supeditando la cualidad de candidato a la residencia normal en el territorio de su circunscripción respectiva.

Quedarían bien definidos los servicios y estamentos de competencia exclusiva central, tales como el Ejército, comunicaciones, etc.

Con el establecimiento de las autonomías regionales, deberá coincidir la liberación del Municipio, fuente inalienable de derecho popular y garantía la más indefectible para un desenvolvimiento espontáneo y vital de la sociedad en sus distintas manifestaciones políticas, sociales y religiosas.

Asimismo, deberán crearse las circunscripciones jurídicas intermedias entre los municipios y las provincias, correspondientes a las comarcas naturales, de manera que las actuales Diputaciones provinciales, al perder su cualidad de enlazamiento con el Estado Central, queden como el núcleo administrativo que recoja las iniciativas de los otros estamentos inferiores, transmitiéndolos, ya resueltos en lo de su competencia, a los Consejos y Parlamentos regionales.

Para los cargos públicos administrativos que no sean afectados directamente a los servicios de competencia central, tendrán acceso preferente los nativos o residentes habituales de cada región. En todo caso, se exigirá a todo funcionario de índole administrativa que no implique función directa del Gobierno Central, el conocimiento de la lengua hablada en el territorio de su afectación.

Los Presidentes de los distintos Gobiernos Regionales ostentarán a su vez la representación delegada del Gobierno Federal y formarán parte del Tribunal de Garantías Constitucionales o del Senado en su caso.